آنوبار
مدل: ACA 18
در این روش با عبور جریان سیال از اطراف یک مانع که بر سر راه جریان قرار دارد، فشارهای متفاوتی در جلو و پشت مانع ایجاد می‌شود که اختلاف آنها متناسب با سرعت یا...