دما سنج عقربه ای بی متال
مدل: ACA 60
از دماسنج های عقربه ای بی متال می توان برای اندازه گیری دمای گازها و مایعات در لوله ها یا کانال ها استفاده کرد.

دما سنج عقربه ای پرشده ( Gas Filled)
مدل: ACA 61
اساس کار این دماسنج‌ها بر کاهش یا افزایش فشار یک گاز در حجم ثابت در اثر تغییرات دما استوار است.

ترانسمیتر دما
مدل: ACA 62
ترانسمیتر دما وسیله‌ای است که مقدار دمای اندازه‌گیری شده را به یک کمیت استاندارد قابل انتقال تبدیل می‌کند. مرسوم‌ترین سیگنال الکتریکی آنالوگ سیگنال جریان با...

غلاف دماسنج - ترمو ول
مدل: ACA69
غلاف دماسنج به منظور حفاظت سنسور دما در مقابل اثرات فیزیکی و شیمیایی سیال و امکان برداشتن یا نصب سنسور در محل اندازه گیری به کار می...